Saugumo taisyklės

Patvirtinta. Prezidento Antano Vilčinsko 2014 m. birželio 16 d. įsk. Nr. 19

LIETUVOS GREITOJO ČIUOŽIMO ASOCIACIJOS VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ SAUGUMO  IR ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos (toliau – LGČA) sporto varžybų ir kitų renginių saugumo ir organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo reikalavimus, taip pat saugumo šiuose renginiuose užtikrinimo reikalavimus.

1.2. Taisyklės taikomos varžyboms ir renginiams, kuriuos organizuoja LGČA ir / arba jos nariai, taip pat kitos organizacijos ir juridiniai asmenys, kuriems LGČA suteikia teisę organizuoti renginius.

1.3. Taisyklės nustato komercinių ir nekomercinių renginių organizavimo tvarką bei organizatorių atsakomybę. Taisyklių pagrindu gali būti organizuojami įvairūs renginiai: varžybos, pratybos (treniruotės), sporto stovyklos, tarptautinės varžybos, seminarai, konferencijos ir kt.

1.4. Varžybos ir renginiai yra organizuojami ir vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų reikalavimų ir Tarptautinės čiuožimo sąjungos  taisyklių.

1.5. Varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus (programą). Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam renginių ciklui. Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.

1.6. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.

  1. VARŽYBŲ IR RENGINIŲ VIETA IR LAIKAS

2.1. LGČA varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi tik tose sporto bazėse, ledo aikštelėse, uždarose ir atvirose teritorijose ar specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salėse, salėse ir kt.), kuriose galima užtikrinti dalyvių ir žiūrovų saugumą. Tamsiu paros metu varžybų vieta turi būti tinkamai apšviesta.

2.2. Varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, ledo aikštelėse, uždarose ir atvirose teritorijose bei patalpose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su šių objektų savininkais, valdytojais arba nuomotojais.

2.3. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų ar kitų renginių vieta ir sporto įranga turi atitikti saugumo sanitarijos, higienos, priešgaisrinius ir kitus reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą ir žalą, padarytą dėl tokių reikalavimų nesilaikymo, atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas. Draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius šių reikalavimų.

2.4. LGČA varžybų ir kitų renginių laikas yra numatomas varžybų (renginių) nuostatuose. LGČA varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.). Vaikų ir jaunimo varžybose susitikimai negali būti pradedami vėliau kaip 21 val., senjorų varžybose – vėliau kaip 22 val.

2.5.  Programoje turi būti užtikrintos poilsio pertraukos tarp atskirų startų.

2.6. Konkrečios varžybų ir renginių sąlygos (vieta, taisyklės, nuotoliai, amžiaus grupės, naudojamas inventorius, trukmė ir pan.) yra nustatomos varžybų ar renginio nuostatuose (programoje).

  1. REIKALAVIMAI VARŽYBŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS

3.1. LGČA gali iš anksto planuoti ketinamus organizuoti renginius ir apie juos paskelbti viešai.

3.2. LGČA renginius gali organizuoti tik tie asmenys, kuriems LGČA suteikė tokią teisę. Tokie asmenys

turi teisę, o LGČA nurodymu ir privalo visuose oficialiuose varžybų dokumentuose, o taip pat varžybų informacinėje medžiagoje, spaudoje (radijas, internetas, lankstinukai, plazminiai ekranai, stendai, skrajutės, varžybų gidas, bilietai, svečių kortelės ir kita su varžybomis susijusi atributika) naudoti LGČA simboliką.

3.3. Varžybų ar renginių organizatoriai privalo, įvertinti varžybų ar kitų renginių metu galimas realias grėsmes ir, numatyti priemones dalyvių (sportininkų, trenerių, teisėjų ir aptarnaujančio personalo), organizatorių bei žiūrovų saugumui užtikrinti. Potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius privaloma organizuoti vietose, kurias įmanoma tinkamai apriboti bei kontroliuoti.

3.4. Varžybų ar renginių organizatoriai atsako už sportininkų ir žiūrovų saugumą varžybų ar renginių metu. Per varžybas ar renginį čiuožėjams, žiūrovams, kitiems varžybų ar renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu čiuožėjai, žiūrovai, kiti varžybų ar renginio dalyviai nesilaiko nustatytų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už patirtą ar kitiems sukeltą žalą neatsako.

3.5. LGČA varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:

3.5.1. Savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio

teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės, bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;

3.5.2. Rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;

3.5.3. Komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.

3.6. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka varžybų ar renginio organizatoriui. Pažeidus saugumo reikalavimus, organizatoriui gali būti taikomos drausminės sankcijos.

3.7. Varžybų ar renginio metu įvykus nelaimingam atsitikimui, turi būti sudaroma komisija šiam įvykiui ištirti.

3.8. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų ir kitų renginių metu žiūrovai gali būti tik jiems skirtose vietose. Žiūrovams draudžiama būti arti ledo (varžybų) aikštelės ar kitose vietose kurias nurodo organizatoriai.

3.9. LGČA varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

3.9.1. Į sporto bazę, aikštelę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

3.9.2. Sporto bazėse, aikštelėse, varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje ar kitaip pažeidžiant teisės aktus, reglamentuojančius prekybą alkoholiniais gėrimais ir jų vartoją viešose vietose. Užtikrinti draudimus susijusius su alkoholio prekyba ir vartojimu sporto varžybų metu, kuriose jie vyksta.

3.9.3. Į sporto bazės, arenos tribūnas ar aikštės prieigas įsinešti gėrimus skardinėje ar stiklinėje taroje;

3.9.4. Mėtyti į aikštelę ar ant ledo bet kokius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti arba trukdyti varžybų dalyviams;

3.9.5. Agresyviai elgtis, grąsinti, įžeidinėti ar naudoti fizinį ar psichologinį smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų,  žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

3.9.6. Varžybų ar renginių metu, ar iš karto po jų sporto bazėje, aikštelėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus, taip pat naudoti bet kokias kitas medžiagas ar daiktus, galinčius sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei ar sugadinti įrangą bei statinius, kuriuose vyksta varžybos ar renginys.

3.9.7. Demonstruoti ar kitaip naudoti provokuojančias smurtą, įžeidžiančias, žeminančias dalyvius ar kitus žiūrovus ar kitaip nesantaiką kurstančias iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

3.10. Organizatoriai privalo varžybose ir renginiuose užtikrinti tinkamą švarą ir tvarką. Švara ir tvarka užtrinama, vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

3.10.1. Nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti varžybų ar renginio vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

3.10.2. Dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

3.10.3. Ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ar žiūrovų skaičių kiekiu stacionarių ar lauko tualetų (ne maţiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);

3.10.4. Užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami;

3.10.5. Renginių metu neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.

3.11. LGČA varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar varžybose numatomai veiklai:

3.11.1. Planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) parengti jų išdėstymo renginio ar varţybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

3.11.2. Jeigu prekybą renginio metu leista organizatoriams prašant – užtikrinti, kad prekiaujantys asmenys turėtų reikiamus leidimus ir laikytųsi varžyboms ar renginiui taikomų prekybos taisyklių;

3.11.3. Veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

3.11.4. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių taisyklių, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

3.12. Oficialių varžybų pabaiga yra laikomas momentas, kai yra oficialiai paskelbti varžybų rezultatai ir/ar įteikti apdovanojimai. Konkrečias oficialių varžybų pabaigos sąlygas gali nustatyti varžybų nuostatai (programa). Varžybų rezultatai tvirtinami varžybų nuostatuose (programoje) numatyta tvarka. Jei varžybose ar renginyje numatyti apdovanojimai, jie įteikiami varžybų ar renginio nuostatuose ar programoje numatyta tvarka.

  1. VARŽYBŲ IR RENGINIŲ SUSTABDYMAS, ATIDĖJIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1. Varžybos ar renginys privalo būti sustabdytas jei įvyksta nelaimingas atsitikimas ar susidaro pavojinga situacija varžybų ar renginio dalyviams ir žiūrovams ir dėl to nebeįmanoma tęsti varžybų. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti per trumpą laiką neįmanoma, sporto renginys ir varžybos atidedamos arba perkeliamos į kitą vietą, o kai to padaryti neįmanoma arba nėra tikslinga – nutraukiamos arba atšaukiamos.

4.2. Privaloma sustabdyti varžybas jeigu jos vyksta lauke ir prasideda vėtra (vėjo stiprumas virš 20 m/s), žaibuoja ar krenta krituliai, dėl kurių varžybų sąlygos tampa pavojingos. Žaibuojant dalyviams rekomenduojama ieškoti pastogės, patariama nesislėpti po aukštais pavieniais medžiais, prie stulpų arba pastatų sienų, neieškoti prieglobsčio greta žaibolaidžių, metalinių bokštų ar aukštų kaminų, vengti aukštesnių atvirų vietų. Varžybų organizatoriai turi informuoti apie saugias vietas.

4.3. Rekomenduojama sustabdyti ir atidėti ar varžybas lauke esant 35 laipsnių ir aukštesnei temperatūrai.

4.4. Varžybos taip pat gali būti sustabdomos ir atidedamos arba nutraukiamos, jei iškyla bet kokių neatidėliotinų kliūčių dėl kurių negalima tęsti varžybų. Sąvoka „sustabdymas“ taisyklėse suprantama kaip laikinas jau prasidėjusių varžybų sustabdymas, po kurio varžybas galima tęsti tą pačią dieną arba jas atidėti ir tęsti kitą dieną. Sąvoka „nutraukimas“ suprantama kaip prasidėjusių varžybų nutraukimas, kai jų tęsti nebenumatoma apskritai, dėl to, kad tai neįmanoma ar netikslinga.. Sąvoka „atšaukimas“ reiškia neprasidėjusių varžybų ar renginio atšaukimą. Varžybos stabdomos ar atidedamos vyriausiojo teisėjo sprendimu, o nutraukiamos ar atšaukiamos vyr. teisėjui gavus LGČA sekretoriato pritarimą. Jei varžybas organizuoja LGČA, LGČA atstovas taip pat gali pareikalauti nutraukti, sustabdyti ar atidėti varžybas.

  1. SAUGUMO IR SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS

5.1. Aikštelėje ar sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje privalo budėti kvalifikuotas medicinos personalas, turintis visas reikalingas medicinines priemones, būtinas pirmajai pagalbai suteikti.

5.2. LGČA rengiamose varžybose ir sporto renginiuose gali dalyvauti asmenys susipažinę su LGČA patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti tokio tipo varžybose, nepilnamečiai sportininkai turi turėti tėvų sutikimą.

5.3. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose ir renginiuose negali dalyvauti sužeisti ar sergantys sportininkai. Sportininkai, dalyvaujantys varžybose, privalo tikrintis sveikatą ir pateikti tą įrodančias medicinines pažymas. Medicininės sveikatos pažymos nepateikęs sportininkas laikomas sužeistu ar sergančiu.

5.4. LGČA varžybų, renginių, pratybų organizatoriai gali neleisti dalyvauti pratybose ar varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Sportininkai (jų tėvai ir/ar globėjai, jei šie yra nepilnamečiai), sporto organizacijos (klubai, mokyklos) yra tiesiogiai atsakingi už sveikatos patikrinimo kontrolę.

5.5. Jei sportininko sveikata vyriausiajam teisėjui kelia abejonių, jis gali pareikalauti sportininko, kad varžybų gydytojas patikrintų jo sveikatą. Jei varžybų gydytojas nusprendžia, jog jau įrašytas į varžybų protokolą sportininkas yra nepajėgus dalyvauti varžybose, toks sportininkas negali dalyvauti varžybose. Sportininkui atsisakius tikrintis sveikatą, laikoma, kad jis yra nepajėgus dalyvauti varžybose.

5.6. Dalyviai (arba jų tėvai ir/ ar globėjai, jei dalyviai yra nepilnamečiai) visiškai atsako už savo sveikatos būklę ir tinkamumą dalyvauti varžybose ar renginyje bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių varžybų metu, tenka dalyviui. Varžybų organizatoriai neatlygina dalyviui dėl organizatorių teikiamų paslaugų dalyvio sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl organizatorių kaltės.

5.7. Už nepilnamečių dalyvių iki 14 metų sveikatą atsako jų tėvai arba organizacijos kurią dalyvis atstovauja varžybose paskirtas asmuo.

5.8. Sportininkams prieš varžybas ir visų varžybų metu yra skiriamos pasirengimo varžyboms ir atskiros poilsio zonos.

5.9. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra susipažinę ir sutinka su Taisyklių keliamais reikalavimais, nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų uždraustų medžiagų.

5.10. Bet kokių draudžiamą medžiagų patekimas į sportininko organizmą yra paties sportininko atsakomybė. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenims – komandų gydytojams, masažuotojams ir kitam aptarnaujančiam personalui. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.

5.11. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais. Už draudimo vartoti dopingą nesilaikymą, taip pat dopingo kontrolės procedūrų pažeidimą yra skiriamos drausminės sankcijos.

5.12. Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje: http://www.wada-ama.org/.

  1. REIKALAVIMAI TEISĖJAMS

6.1. Paskirti teisėjai turi atitikti LGČA keliamus reikalavimus.

6.2. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį teisėjai turi būti instruktuojami, supažindinami su greitojo čiuožimo trumpuoju taku taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.

6.3. Teisėjas turi teisėjauti pagal nustatytas taisykles, pirmumą skirdamas varžybų dalyvių sveikatai ir saugumui.

6.4. Teisėjas turi nuolat stebėti vykstančias varžybas.

6.5. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi sustabdyti varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

7.2. Varžybų ir renginių filmavimas ir fotografavimas yra reglamentuojamas konkretaus renginio ar varžybų ir renginių nuostatuose ar programoje. Bet kuriuo atveju varžybos ir renginiai turi būti filmuojami ar fotografuojami taip, kad nebūtų trukdoma varžybų ir renginių dalyviams ir nebūtų pažeidžiami saugumo reikalavimai bei asmenų privatumas. Varžybų organizatorius gali uždrausti filmuoti ar fotografuoti renginį.

7.3. Už Taisyklių nesilaikymą varžybų organizatoriams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos ir baudos, taip pat jiems gali būti uždrausta organizuoti LGČA renginius.

7.4. Visi ginčai, kilę dėl šių taisyklių yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos prezidentas