ETIKOS KODEKSAS

LGČA Etikos kodeksas

Tarptautinės čiuožimo sąjungos etikos kodeksas. ISU Code of Ethics 2020

______________________________________________________

PATVIRTINTA.  LGČA  VK 2016 m. balandžio 26 d.

LGČA ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS

TURINYS
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS
 3. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
 4. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI
 5. SANKCIJOS
 6. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
 7. DRAUSMINIAI ORGANAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos (toliau vadinama – LGČA) etikos ir drausmės kodekso paskirtis – nustatyti sportininkų, trenerių ir teisėjų elgesio vertybinius principus, elgesio nuostatas, nustatyti taisykles, kuriomis siekiama, kad LGČA organizuojamuose čempionatuose, varžybose  būtų laikomasi garbingo varžymosi principų bei užtikrinama tinkama drausmė.
 2. LGČA etikos ir drausmės kodeksas parengtas vadovaujantis: Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) taisyklėmis, LGČA įstatais, LGČA varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklėmis, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Etikos kodeksu ir kt.
II.  ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS
 1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:
  • LGČA, LGČA administracija ir kiti darbuotojai;
  • LGČA valdymo organų nariai;
  • Nariai, jų darbuotojai, treneriai ir sportininkai;
  • Sporto mokyklos, sporto centrai, jų darbuotojai ir sportininkai;
  • Kiti sportininkai ir jų atstovai;
  • Kiti oficialūs asmenys (lektorius, gydytojas ir kt.);
  • Oficialūs varžybų asmenys (teisėjas, sekretorius ir kt.);
  • Žiūrovai ir kiti asmenys, kurie, ar kurių veiksmai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su varžybomis ir/ar dalyviais.
 2. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šiuose renginiuose ir/ar varžybose, įskaitant laikotarpį iki varžybų ir po varžybų:
  • LGČA organizuojamose ir/ar vykdomose varžybose ir/ar čempionatuose;
  • LGČA juridinių narių organizuojamose ir/ar vykdomose varžybose ir/ar čempionatuose;
  • ISU organizuojamose ir/ar vykdomose varžybose ir/ar čempionatuose;
  • Kitų šalių varžybose ir/ar čempionatuose;
  • Kitose greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto varžybose;
  • Greitojo čiuožimo trumpuoju taku sporto treniruotėse, stovyklose, seminaruose, kursuose ir kt.
 3. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir dalyviui fiziniam asmeniui, ir dalyviui juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gal būti taikomos sankcijos už sportininko ir/arba oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus.
III.  BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
 1. LGČA bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, atsako už Lietuvos greitojo čiuožimo sporto plėtotę bei Lietuvos greitojo čiuožimo sporto reputaciją tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų.
 2. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek greitojo čiuožimo sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.
 3. LGČA bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, privalo:
  • Užtikrinti veiklos atvirumą ir skaidrumą.
  • Sprendimus priimti remiantis objektyviais kriterijais.
  • Gerbti sutartinius įsipareigojimus.
  • Vengti, veiksmų/kalbų, kurie galėtų suteršti dviračių sportą arba pakenkti greitojo čiuožimo sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.
  • Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą, bei asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga organizacijos funkcionavimui užtikrinti).
  • Sportininko treneriai privalo išleisti su rinktinės treneriu sportininką dalyvauti mokomosiose  treniruočių stovyklose, tarptautinės varžybose  ir kitose varžybose, jei sportininkas yra kviečiamas  į vyksiančios rinktinės  renginius ir yra rinktinės sudėtyje.
IV.  DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI
 1. Drausmės pažeidimais varžybų metu laikoma LGČA įstatų, šių Etikos ir drausmės kodekso nurodytų pažeidimų, kitų LGČA patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimus, oficialių varžybų nuostatų pažeidimai.
 2. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys Varžybų metu, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje:
 3. 1. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos,
  lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių;
 4. 2. Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo
  tikslais, vartojimas;
 5. 3. Sportininkų, oficialių varžybų asmenų (trenerių, varžybų aptarnaujančio personalo ir kt.)
  alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio renginio, varžybų
  vykdymo teritorijoje ir/ar per varžybas, išskyrus atvejus, kai sportininkas, oficialus varžybų
  asmuo yra renginio varžybų žiūrovas;
 6. 4. neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, chuliganiški ar agresyvūs veiksmai,
  necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas;
 7. 5. bet koks psichologinio smurto panaudojimas;
 8. 6. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama
  užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;
 9. 7. tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti
  ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė paveikti
  varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama
  paveikti Varžybų rezultatus ar eigą;
 10. 8. kito dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu
  viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;
 11. 9. kitų dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;
 12. 10. nevykdymas ISU, LGČA organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų, jei šie
  tiesiogiai yra susiję su dalyviu;
 13. 11. nevykdymas, atsisakymas vykdyti LGČA įstatų ar kitų dokumentų, oficialiai patvirtintų
  varžybų nuostatų, ISU ar kitų tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių,
  reglamentų, instrukcijų nuostatas;
 14. 12. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;
 15. 13. rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.
V.  SANKCIJOS
 1. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai asmenys,
  nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3  punkte. Dalyviams fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti
  taikomos šios sankcijos:
 2. 1. įspėjimas;
 3. 2. diskvalifikacija;
 4. 3. apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;

11.4. draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su dviračių sportu susijusioje, veikloje.

 • . Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis,
  įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.
 • Diskvalifikacija – draudimas dalyvauti konkrečiose ar visose varžybose
 • Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas.
 1. Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, privalo grąžinti
  visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus,
  turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias
  kiekvienu atveju nustato atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas.
 2. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su dviračių sportu susijusioje veikloje – draudimas tam
  tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su dviračių sportu susijusią veiklą
  (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LGČA kompetencijos ribose ir veiklos
  teritorijoje.
 3. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų pažeidimus:
  14.1 Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.

14.2. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo
kontrolės procedūrų pažeidimų skiria ISU (sankcijos taikomos visiems renginiams, nurodytiems
4 punkte).

VI.  BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
 1. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.

15.1 Už Drausmės pažeidimus Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir drausmės kodekse
numatyta sankcija, jei Etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už
konkretų pažeidimą.

15.2.  Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčia
ar neatsargumo).

15.3.  Už tą patį pažeidimą dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą
gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos
sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir dalyviui juridiniam asmeniui.

15.4. Tuo atveju, jei drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir
atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.

16.1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato drausminiai organai.

16.2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos
terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną.

 • Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas
  kitas svarbias aplinkybes.
VII.  DRAUSMINIAI ORGANAI
 1. Drausminiai organai – Prezidentas ir/ar jo įgaliotas asmuo, Oficialių varžybų vyr. teisėjas ir jo paskirti
  teisėjai ir/ar kiti oficialūs asmenys, atitinkamai vykdomojo komiteto nariai. Išskirtiniais atvejais
  drausminį organą sudaro valdybos nariai ir/ar kiti oficialūs asmenys. LGČA Drausminiai organai
  drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose.
 • Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė drausminio organo narių.
  LGČA  vykdomojo, komiteto narių ir/ar oficialių varžybų asmenų.
 • Sprendimai priimami posėdyje paprasta, posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma.
 1. Drausminiai organai drausminius pažeidimus sprendžia vadovaudamiesi LGČA įstatais, šiuo Etikos ir
  drausmės kodeksu, ISU dokumentais, varžybų nuostatais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais
  teisės aktais, susijusiais su dviračių sportu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo
  nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje nustatyti teisės aktai,
  drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra – Drausminiai organai
  atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
  kriterijais.
 1. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami sprendimus privalo
  vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.